YHTEYSTIEDOT

Nilsiän Metsästysseura ry
Puusepäntie 37
73300 Nilsiä

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous su 25.2.2024 klo 16.30 Laitisenmäentie 11, NILSIÄ
Esillä sääntöjen määräämät asiat

ALAVALIKOT

Huom! Yläotsikoiden alta löytyy alavalikot. Esim. Etusivun alta kuvia jne..

Pienriistan metsästysalueet

Pienriistan metsätysalueet näkyvät nyt Omariistassa. Koodi löytyy jäsenkirjeestä, mikä on tullut jäsenlaskun yhteydessä.

RAUHOITETUT LAJIT

Kesäkokouksen päätöksellä ovat rauhoitettuja metso ( ukkometso ja koppelo) ja metsäkauris.

JÄSENTENVÄLISET KILPAILUT

LA 26.8. klo 13 jäsentenvälinen metsästyshirvikilpailu 75m radalla

Hirvenmetsästys säännöt

Säännöt

Nilsiän Metsästysseura ry       Hirvenmetsästysohjeet                                                          

 

1                           Nämä ohjeet ovat voimassa koko metsästyskauden, ellei joiltakin osin metsästyksen johtaja jostakin erillisestä syystä määrää poikkeuksia. Jokainen hirvenmetsästykseen osallistuja on velvollinen noudattamaan näitä ohjeita sekä metsästyslainsäädännön säädöksiä ja pyyntiluvassa mainittuja ehtoja.

2                           Kaikilla Nilsiän Metsästysseuran jäsenillä on oikeus kuulua jäsenenä hirviseurueeseen. Seurueeseen ilmoittautuminen tulee tapahtua kuluvana vuonna viimeistään 15.09. mennessä maksamalla vuosittain vahvistettava osanottomaksu. Uusi jäsen suorittaa myös liittymismaksun 300,- .

3                           Jokaisen metsästykseen osallistuja on velvollinen osallistumaan tasapuolisesti passilinjojen kunnostukseen tai muihin yhteisiin hirvijahdin valmistelutöihin. Jokaisen ampujana metsästykseen osallistujan on vuosittain ennen metsästyksen alkua kohdistettava aseensa sille patruunalle, jota hän käyttää metsästyksessä. Lisäksi hänen on osallistuttava seuran ampumaharjoituksiin, joissa hän voi antaa tarvittavan näytön ampumataidoistaan.

4                           Jokainen metsästäjä vastaa itse, että tarvittavat luvat (aseen hallussapitolupa, voimassa oleva ampumakokeen suorituskortti ja voimassaoleva metsästyskortti) ovat metsästyksen aikana mukana ja että vaatetus on MA 22§ mukainen (oranssinpunainen päähine sekä liivi/takki tai vastaava vaatekappale). Päihtyneenä ei saa osallistua aseen kanssa hirvenmetsästykseen.

5                           Metsästyksessä saa käyttää vain sellaisia aseita joihin on saatavissa metsästyslainsäädännön mukaisia hirvenmetsästykseen sopivia patruunoita. Jokainen metsästäjä huolehtii ja vastaa itse, että ase ja tähtäinlaitteet säilyvät koko metsästyskauden asianmukaisessa kunnossa. Patruunoiden valinnassa tulee välttää patruunoita, jotka marginaalisesti täyttävät lainsäädännön vähimmäismääräykset.

6                           Jokainen metsästäjä on velvollinen noudattamaan suurinta mahdollista turvallisuutta. Tausta ampumasuunnassa on oltava selvillä.  Ladattaessa asetta tai siitä poistettaessa patruunoita on aseen piipun osoitettava aina alaspäin. Älä koskaan käännä aseen piippua siten, että se osoittaa toista ihmistä kohti. Aseen saa ladata vasta passipaikalla, ellei metsästyksen johtaja toisin määrää. Patruunat on poistettava ennen passipaikalta poistumista, ellei poistuminen tapahdu kaadon varmistamista varten.  Ajoneuvoissa aseitten on oltava lataamattomina suojuksissa.

7                           Passipaikat määrää metsästyksen johtaja tai hänen määräämä kyseisen passilinjan vastuuhenkilö. Ilman erityisohjeita ei määrätyltä passipaikalta saa poistua. Varmista kielletyt ampumasuunnat ja naapuripassien sijainnit. Metsästyksen johtajan on oltava tietoinen kaikista käytössä olevista passipaikoista.  Hirven tullessa näkyviin, varmista ennen ampumista:1) hirvi on lainsäädännön, pyyntilupaehtojen ja annettujen ohjeiden mukainen 2) hirvi on sopivalla ampumaetäisyydellä (vältetään ylipitkille matkoille ampumista) 3) hirvi on sallitussa ampumasuunnassa sellaisessa kulmassa, että uskot saavasi siihen kuolettavan osuman 4) hirvi liikkuu sellaisella nopeudella, että uskot saavasi siihen kuolettavan osuman 5) jos hirvi on koiran haukussa, varmista koiran turvallisuus  6) saat ampua hirveä vain siltä passipaikalta, johon sinut on määrätty.  Et saa liikkua passipaikaltasi löytääksesi paremman ampumakulman, koska turvallisuussektorit eivät tämän jälkeen pidä paikkaansa. Passimies ei saa koskaan lähteä passipaikalta ilman johtajan erillistä määräystä koiran haukkuun. Älä koskaan ammu, jos et ole varma hyvästä osumasta! Jos hirven kaaduttua poistut hirven luo, niin ilmoita siitä mahdollisuuksien mukaan naapuripasseihin. Jos hirveä on ammuttu ja se ei kaadu näköetäisyydelle, älä lähde yksin seuraamaan hirveä, vaan odota metsästyksenjohtajan antamia ohjeita. Passipaikalta ei saa poistua ennen kuin tulee käsky passien purkamisesta.

8                           Passipaikalla on noudatettava ehdotonta hiljaisuutta ja käytettävä sovittuja merkkejä. Radiopuhelinta käytetään ennalta sovitusti. Ensisijaisesti vain metsästyksen johtaja ja koiran ohjaaja pitävät radioyhteyttä. Toiset radiolliset metsästykseen osallistujat ovat kuulolla ja vasta pyydettäessä vastaavat kutsuun. Radiolla voi ilmoittaa metsästyksen johtajalle metsästyksen kulkuun/onnistumiseen vaikuttavista tilanteista tai niiden muuttumisista.                

9                           Metsästyksestä saa poistua vasta kun metsästyksen johtaja ilmoittaa metsästyksen ko. päivältä päättyneeksi ja antaa luvan poistumiseen. Jos joudut pakottavasta syystä poistumaan jahdista kesken päivän, niin ilmoita siitä aina metsästyksen johtajalle.  Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan hirven nylkyyn ja/tai paloitteluun.

10                        Jäsenten koiria pyritään käyttämään tasapuolisesti. Metsästyksessä käytettävillä koirilla on oltava voimassa MMM:n määräyksen mukaiset rokotukset.

11                        Metsästyksen yhteydessä jokaisen tulee noudattaa kaikkia metsästyslainsäädännön määräyksiä. Metsästyksen yhteydessä on käyttäydyttävä asiallisesti ja otettava huomioon muut luonnossa liikkujat. Mm. autot tulee pysäköidä siten, ettei niistä aiheudu haittaa muille tiellä liikkujille.

 

                             Varaa mukaasi puukko, kompassi, narua, pusseja jne. sekä riittävästi vaatteita. Ole omalta osaltasi luomassa hyvää erämies- ja seuruehenkeä. Kateus ei kuulu rehtiin eränkäyntiin. Ole iloinen ja onnittele metsästystovereitasi heidän itsensä tai heidän koiriensa onnistumisista.

Nilsiän Metsästysseuran jäsen voi olla vain yhdessä hirviseurueessa kerrallaan!