YHTEYSTIEDOT

Nilsiän Metsästysseura ry
Puusepäntie 37
73300 Nilsiä

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous su 25.2.2024 klo 16.30 Laitisenmäentie 11, NILSIÄ
Esillä sääntöjen määräämät asiat

ALAVALIKOT

Huom! Yläotsikoiden alta löytyy alavalikot. Esim. Etusivun alta kuvia jne..

Pienriistan metsästysalueet

Pienriistan metsätysalueet näkyvät nyt Omariistassa. Koodi löytyy jäsenkirjeestä, mikä on tullut jäsenlaskun yhteydessä.

RAUHOITETUT LAJIT

Kesäkokouksen päätöksellä ovat rauhoitettuja metso ( ukkometso ja koppelo) ja metsäkauris.

JÄSENTENVÄLISET KILPAILUT

LA 26.8. klo 13 jäsentenvälinen metsästyshirvikilpailu 75m radalla

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi:  Nilsiän Metsästysseura ry

Kotipaikka: Nilsiä

Yhdistys on perustettu syyskuun  2. pnä 1955 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi.

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri ry:n ja Suomen Kennelliiton Pohjois-Savon piiri ry:n jäsen. Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa

3) metsästysampumaurheilua ja

4) kenneltoimintaa

3§ Seuran toimintamuodot

Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1) Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita; 2) suorittamalla riistanhoitotyötä; 3) valvomalla metästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä; 4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta; 5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista; 6) kouluttamalla jäseniään; 7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja 8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;

4§ Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

5§ Jäsenen velvoitteet ja maksut

Jäsen on velvollinen noudattamaan metästystä harjoittsessaan ja muussa tominnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessää liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä. Koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumieseta päättää seuran johtokunta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Seurasta erottaminen

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen; 2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti; 3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai 4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityken antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen, Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylinäräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai 2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

9§ Talvikokous asiat

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaksijaa    2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    3) Hyväksytään työjärjestys    4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto dedlliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,    5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille   6) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali,   7) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,    8) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisetn varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,    9) vahvistetaan tominta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten,    10) päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,   11) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,    12) hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalta,   13) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,   14) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,   15) käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,    16) päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri ry:lle tehtävistä esityksistä,   17) keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§ Kesäkokousasiat

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§ Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää ja johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.

12§ Pöytäkirjan pitäminen

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13§ Seuran päätöksentekojärjestys

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.     Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista änistä.

14§ Seuran tili- ja toimintavuosi

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15§ Seuran johtokunta ja sen erovuoroisuus

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jäs jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtkokunta valitsee täysi-ikäistensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§ Päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§ Seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§ Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti   1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavotteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunitelmien mukaisesti;    2) olla vastuussa seuran toiminnansta lakien ja asetusten mukaisesti;    3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavotteiden mukaisesti;   4) vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;    5) vastata ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnansta;    6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvotteista;   7) niemtä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon Piiri ry:n ja Suomen Kennelliiton kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;   8) vastata seuran kokousten antamista velvotteista;   9) pitää seuran jäsenluetteloa;   10)  hoitaa huolella seuran taloutta ja omaisuutta:   11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa:  12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;   13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;   14) tehdämetsästysvuokra- ja muut metsästyalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä   15) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§ Seuran metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20§ Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.  Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästymuoseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen Finland ry:lle (=Suomen Metsästysmuseo). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri ry:lle ja Suomen Kennelliiton Pohjois-Savon piiri ry:lle.

21§ Muuta

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.